Friday, 19 July 2024

Ads by

ރިޕޯޓް

ފަހުގެ
މަގުބޫލު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
reprt5-copy
ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް އަގުހުރި ކުއްޖެއް, ނަމޫނާ ދައްކަންވީ މައިންބަފައިން!
mother1
ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. 
reprt4-copy-2
މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތެލެސީމިއާ ދުވަސް, އެނގުން މުހިންމު ކަންތައްތައް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
reprt4-copy-2
މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތެލެސީމިއާ ދުވަސް, އެނގުން މުހިންމު ކަންތައްތައް!
reprt5-copy
ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް އަގުހުރި ކުއްޖެއް, ނަމޫނާ ދައްކަންވީ މައިންބަފައިން!
mother1
ލޯބިވާ މަންމާއެވެ.