Sunday, 14 July 2024

Ads by

ސިޔާސީ

ފަހުގެ
މަގުބޫލު
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
344948_b75e5f21-e_
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން: ރައީސް
345401_7d7053a7-4_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
346332_1eae1c46-c_
ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ބަލައިގެންފި
346326_6ae7b8ff-5_
ރައީސް ދެއްވީ މިލަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
344747_b7ed20fc-2_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ތަކަންދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
347910_f6638cb4-7_
ރ. އަތޮޅުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވާގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އިސްކަންދޭނަން: ރައީސް
20240401_185420
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ހަސަން އައްޔަނުކުރަން ފާސްކޮށްފި
358442_cc6034e5-4_-scaled
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
GMg7KsmbMAEg_H6
މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
FB_IMG_1711631893266
ހަސަންގެ ޝިޔާމްގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
IMG_6943-850x548-1
ޖޭއެސްސީއަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކަށް ރިޒާ
358442_cc6034e5-4_-scaled
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
344948_b75e5f21-e_
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން: ރައީސް
345401_7d7053a7-4_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
346332_1eae1c46-c_
ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ބަލައިގެންފި
346326_6ae7b8ff-5_
ރައީސް ދެއްވީ މިލަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން
344747_b7ed20fc-2_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ތަކަންދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
20240401_185420
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ހަސަން އައްޔަނުކުރަން ފާސްކޮށްފި
347910_f6638cb4-7_
ރ. އަތޮޅުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ރައްޔިތުން ކުރަން ޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވާގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އިސްކަންދޭނަން: ރައީސް
yameen-house
ޕީއެންއެފްގެ އޮފީސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރަނީ

ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު

މަޖިލިސް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަށް

ޕީއެންސީ
އެމްޑީޕީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަށް

ޕީއެންސީ
އެމްޑީޕީ