Friday, 19 July 2024

Ads by

ޚަބަރު

ފަހުގެ
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
20240308_115509
"މާތް ﷲ އަށް ޓަކައި ޢިލްމު އުނގެނެން މަސައްކަތް ކުރުމީ ސުވަރުގެއަށް ކޮށޭ މަގެއް"
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
IMG_20230403_022448
ކަރަންޓު ލޯޑު ވަރަށް މަތި، ބޭނުން ކުރުމުގައި އިގުތިސޯދު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
WhatsApp-Image-2024-05-15-at-16.46
ވެހިކަލެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހެއް ހުޅުމާލެއިން ފެނިއްޖެ
3BC0994C-8C19-454C-BDF2-D72198A5E374
މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ހއ. އިން ފ. އަށް ރީނދޫ ސަމާލު
344948_b75e5f21-e_
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން: ރައީސް
IMG_4551
ކުރިޔަށް އޮތް 5 ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
340781_788e437a-e_-scaled
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ދުބާއީގެ ވެރިޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
20240308_115509
"މާތް ﷲ އަށް ޓަކައި ޢިލްމު އުނގެނެން މަސައްކަތް ކުރުމީ ސުވަރުގެއަށް ކޮށޭ މަގެއް"
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
IMG_20230403_022448
ކަރަންޓު ލޯޑު ވަރަށް މަތި، ބޭނުން ކުރުމުގައި އިގުތިސޯދު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
WhatsApp-Image-2024-05-15-at-16.46
ވެހިކަލެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހެއް ހުޅުމާލެއިން ފެނިއްޖެ
3BC0994C-8C19-454C-BDF2-D72198A5E374
މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ހއ. އިން ފ. އަށް ރީނދޫ ސަމާލު
344948_b75e5f21-e_
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން: ރައީސް
IMG_4551
ކުރިޔަށް އޮތް 5 ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
340781_788e437a-e_-scaled
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ދުބާއީގެ ވެރިޔާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހި މަޝްރަހު

ބޭރުދުނިޔެ