131 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ މިލިޓަރީން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ހަވާއެރުވުން
ހަސަން ޚަލީލް