މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ކާނިވަލްގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ޑްރޯން ޝޯ އާއި ހަވާ އެރުވުން
ހަސަން ޚަލީލް