އުމަރު ނަސީރު
އަމިއްލަ

އުމަރު ނަޞީރު ތަޢުލީމް ހާސިލް ކުރެއްވީ އާލިޔާ ސްކޫލް އިންނާއި އިންގްލިޝް ޕްރެޕަރޭޓަރީ އެންޑް ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް އިންނާއި ސްރީލަންކާގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އިންނެވެ. އަދި މިލިޓަރީ ތަމްރީން ހޯއްދެވީ ގިރިފުށީ ޓްރޭނިންގް ކޭމްޕް ގައި އިގިރޭސި ސިފައިންގެ އެހީގައެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ތަމްރީން ހޯއްދެވީ ޖަޕާނުންނާއި އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ވެސްޓް ޔޯކްޝަޔަރ ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގް ސެންޓަރު ގައެވެ.

Ads by Eki Online

ތަޢުލީމީ ދައުރު ނިންމެވުމަށްފަހު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތަށް ނެރުއްވެވިއެވެ. ޚިދުމަތަށް ނުކުތުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވީ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ތަމްރީން ނުހައްދަވާ ސިފައިންގެ އާދައިގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިންގެ މަދުބަޔަކާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ ބާޢީންގެ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިން ހަމަލާގައި ކުރެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާ ނޮވެމްބަރު 3 ގެ މެޑެލް ޢުމަރު ނަޞީރު އަށްލިބިލެއްވިއެވެ.

12 ޑިސެމްބަރު 2005ގައި އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އައިޑީޕީ) އުފައްދާފައިވެއެވެ. އެ ޕާޓީ 2013 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އުވާލާފައެވެ. އުމަރު ވަނީ އާ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން 2018ގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާފައެވެ.

އުފަން ރަށް
ކ. މާލެ
އުފަން ތާރީޚް
(އޭޕްރީލް 27 1967 ( 56 އަހަރު
ތަޖުރިބާ

މިލިޓަރީ ތަމްރީން ހޯއްދެވި, މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި, ސިޔާސީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވޭ

އިންތިހާބު ޚަބަރު