Saturday, 20 July 2024

Ads by

ވިޔަފާރި

ފަހުގެ
މަގުބޫލު
mtcc-1
އެމްޓީސީސީން ހިއްސާއަކަށް 4 ރުފިޔާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމައިފި
346583_3_7e1099bffe185fb2eb6006f2fc3cc6dcf8e2f56d_medium
ބީއެމްއެލްއިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމައިފި
WhatsApp-Image-2024-05-01-at-15.58
އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އައިފޯން ޕްރޯ މެކްސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް
20240319_045229-scaled
އެސްޓީއޯގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
Photo-1
ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލާ 1 މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ފައިސާ ލިބޭ ހޯމް ލޯނެއް
20240510_222051
ހޮޓެލް އޭޝިއާ 2024 ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
large_158695493748BDrR_1
އީދު ބަންދުގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ ޖޫން 18 ގައި އެކަނި
1B0A9108-scaled
އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް، އޭއައި އާއެކު އާ ހަރުފަތަކަށް، ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑްގެ ލަގަބު ލަންދޫއަށް
1064210b-1436-4d8d-8053-9196bf2414e5
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ގައި
1662967242_1
ރޯދަ މަހު ފަހު ދިހައިގައި ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި
viber_image_2024-03-26_15-58-40-526_wvacrl
ފުވައްމުލަކުގައި 12 ހެކްޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްގީކުރަނީ
STO
އެސްޓީއޯގެ ސްމާޓް ސްޓޯރު މިހާރު 24 ގަޑިިއިރު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ
mtcc-1
އެމްޓީސީސީން ހިއްސާއަކަށް 4 ރުފިޔާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމައިފި
346583_3_7e1099bffe185fb2eb6006f2fc3cc6dcf8e2f56d_medium
ބީއެމްއެލްއިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމައިފި
WhatsApp-Image-2024-05-01-at-15.58
އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އައިފޯން ޕްރޯ މެކްސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް
20240319_045229-scaled
އެސްޓީއޯގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
Photo-1
ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލާ 1 މިލިއަން ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ފައިސާ ލިބޭ ހޯމް ލޯނެއް
20240510_222051
ހޮޓެލް އޭޝިއާ 2024 ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
large_158695493748BDrR_1
އީދު ބަންދުގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ ޖޫން 18 ގައި އެކަނި
1B0A9108-scaled
އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް، އޭއައި އާއެކު އާ ހަރުފަތަކަށް، ޑިޖިޓަލް އައިލެންޑްގެ ލަގަބު ލަންދޫއަށް
1064210b-1436-4d8d-8053-9196bf2414e5
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ގައި
1662967242_1
ރޯދަ މަހު ފަހު ދިހައިގައި ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި
viber_image_2024-03-26_15-58-40-526_wvacrl
ފުވައްމުލަކުގައި 12 ހެކްޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްގީކުރަނީ
STO
އެސްޓީއޯގެ ސްމާޓް ސްޓޯރު މިހާރު 24 ގަޑިިއިރު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ

އިޤްތިސާދު

ފަތުރުވެރިކަން

ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަށް

ޕީއެންސީ
އެމްޑީޕީ