Ads by
ޚަބަރު
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި އުމްރާވެރިން ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި މަދީނާއަށް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ ދިވެހިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައި ސްޕީޑް ރޭލުގައި ދަތުރުކުރަނީ - ފޮޓޯ:ޝަކީލް

މި ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި ދިޔަ ދިވެހީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި މައްކާއިން މަދީނާއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި ދާ އުމްރާވެރިން މައްކާ އާއި މަދީނާ އާ ދެމެދު ބަހުގައި ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތަކުގެ ބަދަލުގައި ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި ދަތުރުކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ނިންމުމާ އެކު މި ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ މީހުން ގޮވައިގެން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި ފުރަތަމަ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު ޝަކީލް ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ‘އެކްސް’ ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން މައްކާ އާއި މަދީނާ އާ ދެމެދު އުމްރާވެރިން ދަތުރުކުރަމުން އައީ ބަހުގައި ހަތް ގަޑިއިރުން ކަމަށެވެ. އެ ތަކުލީފު ބޮޑު ދަތުރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހަވާލުގައި މި ރޯދަ މަހު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިސްޕީޑް ރޭލުގައި މައްކާއިން މަދީނާއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝަކީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަކީލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މީގެ ކުރިން ހަތް ގަޑިއިރުން ބަހުގައި މައްކާއިން މަދީނާއަށް ކުރާ ދަތުރު، ހައި ސްޕީޑު ރޭލުގައި ދެ ގަޑިއިރުން ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މި ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައިވަނީ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްދާ ފަރާތްތަކުން އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފުތައް ވީހާވެސް ލުއި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ދާ ދިވެހީންނަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހައްޖާއި އުމްރާވެރިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ސަންފަ2 މަސް ކުރިން

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި އުމްރާ ވެރިންނޭ ނުބުނޭ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އުމްރާ އަށް ދިޔަ މީހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބުނޭ. 2022 ގައި ވެސް ދިވެހި ބައެއް އުމްރާ ވެރިން ހައިސްޕީޑް ރޭލްގަ ދަތުރު ކުރި

0
0