Ads by
ޚަބަރު
ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުވާނީ ހިދުމަތުގެ އަގު ދެއްކުމުން
ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން: ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދެއްވި - ފޮޓޯ:ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަސްވެގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާތައް މާފުކޮށްދޭނީ އެ ހިދުމަތްތަކަށް ނުދައްކާހުރި ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށް އެ ހިދުމަތްތައް ދެމުން އަންނަ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދައުލަތުގެ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރަމުން، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ޖޫރިމަނާ މާފުކުރުމަށް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން މިހާރު ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

“ހަގީގަތުގައި މި ބިލުތައް ނުދެއްކި އޮތީ ޖޫރިމަނާގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް މީގައި އެކުލަވާފައިވާތީ. އެހެންވީމާ ޖޫރިމަނާ މާފުވެގެން ދިޔައީމާ ކުންފުންޏަށް ވެސް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ފައިދާވެގެންދާނެ،” – ފެނަކައިގެ އެމްޑީ މުއާޒް މުހައްމަދު ރަޝީދު

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރުންނަށް މި އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ބައެއް ކަސްޓަމަރުންގެ ޖޫރިމަނާ ބިލުތަކަށް އަރާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެން ދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފަހުމީ ވަނީ މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލްމަތީން މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފެނުގެ ހިދުމަތުގެ ބިލުތަކުގެ ޖޫރިމަނާއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 3،000 އެއްހާ ކަސްޓަމަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް މަތީން ވިދާޅުވިއެވެ.

“މި ލުއިފަސޭހަކަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ފަށާނެ 1 އެޕްރީލުން ފަށައިގެން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް،” – އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ އަބްދުލްމަތީން މުހައްމަދު

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން މާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުދެއްކި ހުރި ބިލުތަކުގެ ޖޫރިމަނާތައް ކަމަށާއި މި އަަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހުގެ ޖޫރިމަނާ އޭގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެ ކުންފުންޏާ އެގްރިމެންޓެއް ހަދަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަތީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވެސް އެގްރިމެންޓް ހެދޭނެ ކަމަށެވެ. މަތީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުވާނީ އެ ހިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަަބަބުން އަރާފައިވާ އަގު ދެއްކުމުން ކަމުގައެވެ.

އާންމު ގޭބީސީތަކުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *