Ads by
ޚަބަރު
ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި ތިނެއްގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީއަށް
ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި ތިނެއްގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީ އާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ:އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން (ސީއެމްއީސީ) އާއެކު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ސީއެމްއީސީ އާއެކު އަންގާރަ ދުވަހު ސޮއިކުރި އެމްއޯޔޫ އާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްޑީސީން ބުނެފައި ވަނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ގިގަބިޓް ޕެސިވް އޮޕްޓިކް ނެޓްވޯކް (ޖީޕޮން) އަޅާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. މިއީ ފޯނާއި އިންޓަނެޓް ފަދަ ހިދުމަތްތައް ގޭގެއަށް ގުޅައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯކެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މި މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން އެ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ވެސް ތަރައްގީކުރާނެ ކަމަށެވެ. މަގުތައް ތަަރައްގީކުރާނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުންނާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވާނެ ގޮތަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރަސްމާލެ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރަން ފެށި ގުޅިފަޅުގައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ސީއެމްއީސީ އަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *