Ads by
ޚަބަރު
އެކި ސުފުރާ: ޗޮކްލެޓް ބޯލްސް

ބޭނުންވާތަކެތި:

Ads by Eki Online

44 މާރީ ބިސްކޯދު
200 ގްރާމް ރިޓްޒްބަރީ ޑާކް ކުކިންގް ޗޮކްލެޓް
¾ ޖޯޑު ގެރިކިރު
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

މާރީ ބިސްކޯދުތައް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލާށެވެ. ފުނޑުވި ބިސްކޯދާއި ގެރިކިރާއި ވެނީލާ އެސެންސް އެއްކުރާށެވެ. އެއްކުރި ސާމާނު 17 ބަޔަށް ބަހާލުމަށް ފަހު ކޮންމެ އެތިކޮޅެއް ބޯޅައެއް ގޮތަށް ދެއަތުން ވަށް ކޮށްލާށެވެ.
ދެން ބޯޅަތައް ގަނޑު ކުރާ ބަޔަށް ލާފައި ރަނގަޅަށް ސެޓްވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ޗޮކްލެޓު ކުދި އެތިކޮޅު ކޮޅަށް ހުންނާނެ ގޮތަށް ކޮށާލާށެވެ. ދެން ޗޮކްލެޓްތައް ވިރުވާލާނީއެވެ. ގަނޑު ކުރާ ބަޔަށް ލި ބޯޅަތައް ޗޮކްލެޓުގެ ތެރެއަށްލާ އޭގައި ރަނގަޅަށް ޗޮކްލެޓް އުނގުޅާށެވެ.

އަނެއްކާވެސް ބޯޅަތައް ގަނޑުކުރާ ބަޔަށް ލާށެވެ. މިފަހަރު 15 މިނެޓެއް ހާއިރު ބެހެއްޓީމާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *