Ads by
ޚަބަރު
ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާ ދޭން “ހައުސިންގ ކޮމެޓީ” އުފައްދައިފި
ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާ ދޭން އުފެއްދި ހައުސިންގ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ލަފާ ދިނުމަށް “ހައުސިންގ ކޮމެޓީ” ގެ ނަމުގައި ކޮމެޓީއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް އާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ އަދި ކުރިއަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ލަފާދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ހައުސިންގ ކޮމިޓީގައި ފަސް ބޭފުޅަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެއީ؛

  • އަނީސާ އަޙްމަދު
  • އާމިނަތު އީނާސް
  • އަޙްމަދު ޢަލީ މަނިކު
  • ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް
  • މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

އެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ އަނީސާ އަޙްމަދު ކަމުގައެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރެއްވީ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޔޫސުފް ކަމަށާއި މި ކޮމެޓީގެ ސެކެޓްރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދާފައި މި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 4،000 ފްލެޓު ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅި މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ ކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަޙުޤީޤަގަކަށް ފަހުގައެވެ. އެ ތަޙުޤީޤަށް ފަހު އޭސީސީން ބުނެފައި ވަނީ ފްލެޓު ދިނުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި 59.6 އިންސައްތަ މީހުންގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *