Ads by
ޚަބަރު
އެކި ސުފުރާ: ކްލަބް ސޭންޑްވިޗް

ބޭނުންވާތަކެތި:

Ads by Eki Online

4 ފޮތި ޕާން

1/3 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް

1/2 ސައި ސަމުސާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ގިތެޔޮ މިރުސް

1/4 ޖޯޑ ހުންނަހާ ޓޫނާ ތެޔޮފެލާ ފުނޑުވާ ފައި ހުރި

2 ފޮތި ކިޔުކަމްބަރ

1/2 ސައި ސަމުސާ ލުނބޯހުތް

2 ފޮތި ޓޮމާޓޯ

2 ފަތް ލެޓިއުސް

1 ފޮތި ސްޕައިސް ޗީޒް

2 ބިސް ގިރާފައި

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ފިޔާ

ލޮނު ކޮޅެއް

ބަޓަރ ކޮޅެއް

މެޔޮނައިސް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ގިރާފައި ހުރި ބިހުގެތެރެއަށް ލޮނުކޮޅެއް ލައިފައި ބިސްގަނޑެއް އަޅާލާށެވެ.

ފިޔާ ،މިރުސް އަސޭމިރުސް ލޮނު ހުތް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ރަހަ ދޭ ވަރަށް މެޔޮނައިސް ކޮޅެއް އެއް ކޮށްލާށެވެ.

ޕާން ފޮތިތައް ކުޑަކޮށް ޓޯސްޓް ކޮށްލާށެވެ. ޕާން 2 ފޮތީގައި މެޔޮނައިސް ކޮޅެއް ހާކާފައި އަނެއް 2 ފޮތީގައި ބަޓަރ ކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ.

ޕާން ފޮއްޗެއްގެ މަތީގައި މަސް ފަތުރާފައި އަނެއް ޕާން ފޮތި ތަތްކޮށްފައި. ތަތްކުރި ޕާން ފޮތި މަތީގައި ބިސްގަނ ޑު ހަތަރެސް ކަން ކޮށްފައި ( ކަފާލާފައި ) ޕާން ފޮތި މަތީގައި ބާއްވާށެވެ. އަނެއް ޕާން ފޮތި ބިސްގަނޑު ލީ ޕާން ފޮތި މަތީގައި ބޭއްވުމަށް ފަހު 2 ފޮތި ކިއުކަމްބަރ އާއި 2 ފޮތި ޓޮމާޓޯ އާއި ލެޓިއުސް އަތުރާލާފައި ޗީޒްފޮތި ލައިފައި އަނެއް ޕާން ފޮތި ބާއްވާލާށެވެ. ދެން ހަތަރު ބަޔަށް ކަފާލާށެވެ.

ސާރވް ކުރާއިރު ޓޫތް ޕިކްއަކުން ޕާން ފޮތިތައް ހަރުކޮށްލާށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *