Ads by
ޚަބަރު
އެކި ސުފުރާ: ކަނަމަދު ކޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

150 ގުރާމު ކަނަމަދު (ކައްޗަށް ކޮށާފައި)
150 ގުރާމު ހަކުރު (މިކްސްޗަރުން މުގުރާފައި)
150 ގުރާމު ފުށް
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު
1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސު
2 ކުކުޅު ބިސް
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ މާޖިރީން
2 ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
½ ޖޯޑު ލެކުނޯ މިލްކް ނުވަތަ ޑަޗް ލޭޑީ މިލްކް

Ads by Eki Online

70 ގްރާމް ބަޓަރ
3/4 ދަޅު ގެރިކިރު
1 ސަމްސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް: 

ފުށާއި ބޭކިން ޕައުޑަރު އެއްކޮށްފައި ފުރާނާލާށެވެ. ދެން މާޖިރީނާއި، ބިހާއި، ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ހޭންޑް މިކްސަރަކުން ގިރާލުމަށް ފަހު ފުށާއި، ކިރު ފޮދު އަޅާލާށެވެ. އެ އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް ގިރާލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ގިރުމުން ކަނަމަދާއި ވެނީލާ އެސެންސު އެޅުމަށް ފަހު، ދެން ސަމުސަލަކުން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި، ޓްރޭއަކަށް (ފުލުގައި ތެޔޮފޮދެއް ހާކާފައި) އެޅުމަށް ފަހު ފިހެލާށެވެ. ކޭކް ފިހެވުމުން ޗޮކްލެޓް ގްލޭޒް ގެ ހުރިހާ އިންރިޑިއަންޓްސް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ކޭކް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. އަދި މުގުރާފައި ހުރި ކަނަމަދު ކޮޅެއް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *