Ads by
ޚަބަރު
އެކި ސުފުރާ: ނަޓެއްލާ ރޯލްސް

ބޭނުންވާތަކެތި:

8 ފޮތިފާން

Ads by Eki Online

4 ބިސް

2ޖޯޑު ކިރު (ފުލްކްރީމް)

1 ސަމްސާވެނީލާ އެސެންސް

1 ފުޅި ނަޓެއްލާ

ހަކުރު

ސިނަމަން ޕްއުޑަރ

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންމެފުރަތަމަ ފުން ތައްޓަކަށް ބިސް، ކިރު އަދި އެސެންސް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރައިލާށެވެ. ދެންފާން ފޮތި ތަކުގައި ނަޓެއްލާ ހާކާލުމަށް ފަހު ރޯލެއްގޮތަށް އޮޅައިލާށެވެ. ދެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކިރުގެ ތެރެއަށް ރޯލް ލުމަށްފަހު ފޯކޮށްފައި ޓްރޭގައި އަތުރާށެވެ. ހުރިހާ ޕާންފޮތިތައް ހުސްވަންދެން މިގޮތަށް ހެދުމަށް ފަހު ޓްރޭގައި އަތުރައި ނިމުމުން ބާކީ ހުރި ކިރުތައް ޓްރޭގައި އެތުރި ރޯލްމައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 2ގަޑި އިރުވަންދެން ފްރިޖްގައި ޓްރޭ ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފްރިޖުން ޓްރޭ ނެގުމަށް ފަހު 30-20 މިނެޓްވަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

ހަކުރާއި ސިނަމަން ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ރޯލްސްތައް ނަގައި ހަކުރު އަދި ސިނަމަން މިކްސް ތެރެއަށް ލުމަށްފަހު ވަށައިގެން މި މިކްސް ބުރުވާލާށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ރަނާ1 މަސް ކުރިން

ކިހާ ހަކުރެއްބާ!

0
0