Ads by
ޚަބަރު
ހިލާލީގެއަށް އަދި ބަދަލެއް ނުވަން, ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކަ: ނައިބު ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އުނދަގޫފުޅު ބޮޑުވެގެން ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ހިލާލީ ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ބުނެ ދެކެވުނު ވާހަކަ އެމަނިކުފާނު ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ނައިބު ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހިލާލީ ގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެމަނިކުފާނުގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފައި ވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑީއާއަކުން ރިޕޯޓުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެެވެ.
މިކަން ދޮގުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް، ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކައެއްކަމަށެވެ.

މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މިފަދަ ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ކުރިން، ކަމުގެ ހަޤީޤަތް އޮޅުންފިލުވުން މުހިންމުކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ފިތުނަފަސާދަ އިތުރުވެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭނެ ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ މިފަދަ ދޮގު ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *