Ads by
ޚަބަރު
އުރީދޫން ހިއްސާއަކަށް 3.27 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި
އުރީދޫން ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:އުރީދޫ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 3.27 ރުފިޔާ ބެހުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 83 އިންސައްތަ ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އުރީދޫގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން 123 މީހުންނާއި 60 ޕްރޮކްސީ ހޯލްޑަރުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ހިއްސާއަކަށް މި ފަހަރު ބަހަން ނިންމި 3.27 ރުފިޔާއަކީ ކުންފުނީގެ ފައިދާއިން ހިއްސާދާރުންނަށް މިދިޔަ އަހަރު ބެހި އަދަދަށް ވުރެ 23 ލާރި އިތުރު އަދަދެކެވެ. އުރީދޫން 2022 ވަނަ އަހަރު ހިއްސާއަކަށް ބަހާފައި ވަނީ 3.04 ރުފިޔާއެވެ.

އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާންތައް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އުރީދޫގެ މި އަހަރުގެ އޮޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި ކޭޕީއެމްޖީ ކަނޑައަޅައި، އެ ކުންފުންޏަށް އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި 940،620 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ޖަލްސާގައި އާންމު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އުރީދޫގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅަކު ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހިއްސާދާރުންގެ 1،053 ވޯޓާ އެކު ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނީ މުޙައްމަދު ޝާހިދެވެ. ބޯޑުގައި އިންނެވި ފަރީހާ ޝަރީފަށް ލިބިލެއްވީ 698 ވޯޓެވެ.

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް އުރީދޫ ބަދަލުކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ވިއްކަން ފަށާފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިހާތަނަށް އުރީދޫއަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ އަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް 600 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ކުންފުންޏަށް ލިބުނުއިރު، ހިއްސާއަކަށް 3.30 ރުފިޔާ އެ އަހަރު ބެހިއެވެ. އެއީ އުރީދޫން ހިއްސާއަކަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ދޫކުރި އަހަރު ވެސް މެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *