Ads by
ޚަބަރު
އާދިއްތަ ދުވަހު ވޯޓުލާން ނިންމީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެތީ: ފުއާދު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު: ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ވޯޓުލާން ނިންމީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެތީ ކަމަށް - ފޮޓޯ:އީސީ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމެވީ އިންތިޚާބު ލަސްކޮށްފި ނަމަ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފަ އާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ޤާނޫނަށް ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތަޞްދީޤު ކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ އިޞްލާޙުގައިވާ ގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އީސީން ވަނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމި އިންތިޚާބު އެޕްރީލު މަހުގެ 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންތިޚާބުތައް ބާއްވަމުން އައިސްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށް ވީނަމަވެސް މި ފަހަރު އާދިއްތަ ދުވަހު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ފުއާދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހަކީ ރޯދަ މަސް ނިމި، 10 ދުވަސް ދިނުމަށް ފަހު ލިބޭ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަވަން ނިންމެވީ އެ ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ލަސްކޮށްފި ނަމަ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް، މިހާރު އޮތް މަޖިލިސް އުވުމުގެ އެއް މަސް ދުވަސް ކުރިން އާ މަޖިލިސް ނުހޮވިދާނެތީ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އީސީން ބުނެފައި ވަނީ ވޯޓުލާ ތާރީޚަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި 560 މީހުންނަށް އަލަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެ އާއެކު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ އަދަދު 284،887 އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އީސީން ނިންމާފައި ވަނީ 21 އެޕްރީލްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 04:00 އަށެވެ. ވޯޓު ގުނަން ފެށުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:30 ގައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

އިއްބެ4 މަސް ކުރިން

އެއަށްވުރެކުރީހޮނިހިރުދުވަހެއްނޫންތަ

0
0