Ads by
ޚަބަރު
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީގެ ތެރެއިން.. ފޮޓޯ: މިހާރު

މިމަހުގެ 7 ވަނަ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 16 މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އާއި ކުޑަހެންވޭރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ބަޔަކު ދަނޑަށް އަރައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ, ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާ މެދު މާރާމާރީ ހިނގި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ބަންދުގައި ތިބީ 3 މީހުން ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިމަހުގެ 18 ވަނަަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުުރުމުން 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ތިބި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *