Ads by
ޚަބަރު
ބޭނުމީ އަލަށް އާބާދުކުރާ ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް: ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް
ރައީސް މުޢިއްޒު ކަނޑިތީމު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ބޭނުން ވަނީ އަލަށް އާބާދުކުރާ ސަރަޙައްދަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ކަމަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ކަނޑިތީމު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ އެކު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމާއި ސްކޫލުގައި ކްލާސްރޫމު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި އަލަށް އާބާދުކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ރަށުގެ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގު ހެދުމާއި ރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކަނޑިތީމުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކޮށްދެއްވައި، އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ބައްލަވައި، އެ ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *