Ads by
ޚަބަރު
ސީދާ ރައީސަށް ސުވާލު ހުށަހެޅޭ “ރައްޔިތުންގެ އަޑު” ޕޯޓަލް އިފުތިތާހުކޮށްފި
އަހާ ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ފޯރަމުގައި ރައީސް މުޢިއްޒު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ އެމަނިކުފާނަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ޕޯޓަލް “ރައްޔިތުންގެ އަޑު” އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް މި ޕޯޓަލް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސަލްޓަން ޕާކުގައި ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ކުރިއަށް ދިޔަ “އަހާ” ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ފޯރަމުގެ ތެރޭގައެވެ. “ރައްޔިތުންގެ އަޑު” ޕޯޓަލްއަކީ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން، ރައީސް އިޢުލާން ކުރެއްވި މަސައްކަތެކެވެ.

“ރައްޔިތުންގެ އަޑު” ޕޯޓަލް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް މަގުފަހިކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ، ދެފުށް ފެންނަ ޖަވާބުދާރީވާ ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރަން ކަމަށާއި ކަންކަން ވާނުވާގައި އޮތުމަކީ އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ހަމައެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް މި ޕޯޓަލް ބޭނުންކޮށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި، މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ވީހާ ގާތުން ހޯއްދަވާ ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު އަބަދުމެ ބައްލަވަމުން ގެންދެވުމަށް ރައީސް ވަރަށް އިސްކަންދެއްވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންނާ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް ތަފާތު އެކި އާ ކަންކަން ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރައްވަން ފަށްޓަވާފައި ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ‘ރައީސްގެ ޖަވާބު’ ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދެއްވައި، ދެއްވާ ޖަވާބު އާންމުކުރައްވަން ފަށްޓަވާފައިވާ ކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން، “އަހާ” ސިލްސިލާގެ ފޯރަމުތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދެ މަހުން އެއް މަހު ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އާންމު ފޯރަމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއްފަހަރު ސީދާ ރައީސްވެސް މިގޮތަށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ފޯރަމެއް ބޭއްވެވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެއް ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ހުދުހުދު4 މަސް ކުރިން

އަހަރެންގެ ސުވާލެއް :- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ދިމްޔާތުގައި ބެހެއްޓި ކުއްޔާ އެކު 25 މިލިޔަން ދީފައި ވަނީ ގޭގެ ވެރި ފަރާތުން ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒުގެ ބިލަކަށްތޯއެވެ

0
0