Ads by
ޚަބަރު
ރަށްރަށުގައި ގާވެފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަަށް ހިންގައިދޭނަން: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ގާވެފައި ހުރި މަޝްރޫއުތައް ބަލައި އެ މަޝްރޫއުތައް އަލުން ހިންގަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެެ.

Ads by Eki Online

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުތަކާ ދިމާކޮށް ކަޑަޖަހާ އުސޫލުން، ވޯޓު ހޯދަން ދަޅަދައްކާ އުސޫލުން، ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކެއް ރަށްރަށުގައި ފަށާފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ގިނަ މަޝްރޫއު ތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަގުހަދަން، ނޫނީ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭން ކޮނުނު ތަންތަން އެގޮތަށް ހުންނަތާ އެތައް އަހަރެއްވެ، މަސައްކަތްތަކަށް ގެނައި އާލާތްތަކާއި ތަކެތި ހަލާކުވެ، މުޅި ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ގެއްލުމާއި ތުރާ ލިބެމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް މަދެއްނޫން.

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެ ގޮތަށް ގާވެފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށެެވެ. އެމަޝްރޫއުތައް ބެެއްލެވުމަށްފަހު ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް އެމަޝްރޫޢުތައް އަލުން ހިންގައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *