Ads by
ޚަބަރު
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް އިތުރު މީހުން އައްޔަން ކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު
ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި ސިޔާސީ އިސް މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިތުރަށް އައްޔަން ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އެމަނިކުފާނު މިކަން އިއުލާނު ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖިލީހުގައި އިއްވަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ އިގްތިސޯދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުގެ ރޭވުމަކީ ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ދެމެހެއްޓިނިވި މިންގަނޑަކަށް ދަރަނި އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު ގެނައުމަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އިޞްލާޙީ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި ހިންގުން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި ސިޔާސީ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން އިތުރަށް އައްޔަން ނުކުރަން އަޅުގަނޑު ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން،

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، މި ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 700 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރަން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު އޮތީ ނިންމަވާފައިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *