Ads by
ޚަބަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ އައު ވެބްސައިޓު އިފްތިތާހްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ އައު ވެބްސައިޓު އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މި ވެބްސައިޓު ލޯންޗް ކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށް ދެއްވީ އެ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރެވެ. މިވެބްސައިޓް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސްގެ ނައިބު އަހުމަދު އިރުފާޙުއެވެ.

ވެބްސައިޓް ތައާރަފު ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އައު ވެބްސައިޓު ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންނާއި އެވުޒާރާ ގުޅުވާލަދޭނެ ޕްލެޓްފޯމަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެވުޒާރާ އުފެދުނުތާ ގިނަ ދުވަސްތައް ނުވަނީސް އަމިއްލަ ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފުވެގެންދިއުމަކީ އެ ވުޒާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ސާބިތުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފު ވަނީ އައު ވުޒާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ސަރުކާރުން އެ ވުޒާރާ އުފައްދަވާފައިވާ މަޤްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *