Ads by
ޚަބަރު
ސްޓެލްކޯއިން ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދޭންނިންމައިފި

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯއާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީއެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދުއެވެ.

އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފެނަކަ އަށް ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ ސްޓެލްކޯ އިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަލައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެހީތައް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ މެކޭނިކަލް އަދި އިންޖިނިއަރިންގެ ތަމްރީނުތައް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ދެކުންފުނިން މިއަދު ސޮއިކުރި މި އެއްބަސްވުމަކީ ފެނަކައިންދޭ އެހީ، އިތުރަށް ފުރިހަމައަށް ސިސްޓެމެޓިކްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވި އެއްބަސްވުމެކެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *