Ads by
ޚަބަރު
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު އަޒުލު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ސޮއި ހަމަކޮށްފި

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ސޮއި ހަމަކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މައުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސޮއި ހަމަކުރީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނާއެކުއެވެ. މިހާތަނަށް 34 މެމްބަރަކު އެ ގަރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޒުލު ކުރުމުގެ ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަޅަން 26 މެމްބަރެއްގެ ސޮއި ބޭނުންވެއެވެ.

ރައީސް އަޒުލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މި ފެށީ، ކެބިނެޓުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭން ނިންމުމުން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓުވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ހަސަނުގެ ދަރި ލަތީފް5 މަސް ކުރިން

ސޯލިހު ވެރިކަމައިގެން ދަން ޖެހެނީ ދޮއްތަ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްތަކުން ހޮވި ރައީސަކު އަހަރު ނުވަނީސް ވެރިކަމުން ބާލަން އުޅުމަކީ ބުއްދި ހަމަބަޔަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންހެން ހީވަނީ ހަދި ހަސަން ރަސްގެފާނުވެސް އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޢިިއްޒަތުގަ ހުކުރަށް ދާތަން ފެނުނީމަ ބުނި ކަމަށް ވަނީ ދަރިއެއްކަމަށްވިޔަސް ވެރިކަމަކީ ދޫކޮށްލައިި ގެން ހުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ. ފާޑެއްގެ ބަޣާވާތެއް ތިޔަ ގެންނަނީ.

0
0
އަހުމަދު5 މަސް ކުރިން

އިންސާފުވެރިވުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުގެ މައްޗައްވެސް ލާޒިމު ކަމެއް. ލިބިފައި އޮންނަ އިޚުތިޔާރެއްގެ ބޭނުން ވެސް ހިފޭނީ އިންސާފުން އެއްކިބާ ނުވެ. އެހެންވީމަ އިޚުތިޔާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަކުރުމަށް ކޯޓުތަކުން އެ ނިންމަނީ. މިކަން އޮންނާނީ ވަޒީރަކަސް ރައީސްއަކަސް ހަމަ މިގޮތަށް. ބަޔަކު ހިތުހުރިހާ ހޮތަކަށް ނިންމާ ނިންމުން ބަލައިގައްނާކަށް ނުޖެހޭނެ.

0
0