Ads by
ޚަބަރު
ހައްގު ނޫން މުއްސަނދިކަން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ނުހައްގު ނޫން މުއްސަނދިކަން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، އަދި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ އެކި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އައު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަލީ ޝުޖާއުއާ، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް މަހްމޫދު ސަލީމާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަލީ ސަމީރާއި، ދެއިދާރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދެ އިދާރާއިން ގުޅިގެން ކުރާން ހުރި ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ފުޅާކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކުށްކުރާ މީހުން، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ އާއި ހައްގު ނޫން މުއްސަނދިކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ވިލނގިލީ އަލިބެ5 މަސް ކުރިން

އަޅެ.ކޮންކަަމަކާ އަޅާގަނެގެން މިހާރު ތިޔަ އުޅެނީ. ރައީސަކަށް ރައްޔިތުން އައްޔަންކޮށްފަ އެހުރިމިހާގެ އަނބިމީހާ ކަފުޖަހައގެން ދުނިޔެގެއެތަންމިތަނުން ހޮޅިވެގެން ދައުލަތުގެ ފައިސާނަހަމަ ގޮތުގަ ބޭނުންކުރަމުން ދާއިރު ކީއްވެ އެކަން ނުބެލެންވީ ރައްޔިތުން ޚިޔާރު ކުރީ މި ގައުމުގަ ރައީސަކާއި ނާއިބެއް. އެމީހުންގެ އަނބިންނެއް ނޫން. ނަހަމަގޮތުގަ މިލިއަން ބިލިއަންއެމީހުންގެއަނބިމީހާއަށް ހޭދަކުރުން ހަމަ، ރައްޔިތަކަށް ފައިސާކޮޅެއްލިބުނީމަ ނަހަމަ. ގާނުނުގެ ކޮން ހިސާބެއްގަ އޮތްކަމެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ދޮވެގެން ގައުމަށް ކުރި ހޯދުމަށް ފަސްފަހަތުން އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް ދެވެންޖެހޭނީ އެމީހުންގެ ލާޗާރުބިޗާރު އަނބިން ކިހިލިޖަހައިގެންގޮސް ވިއްކައިގެންކަމަށް.

0
0