Ads by
ޚަބަރު
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ރަނގަޅުވުމުން ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ވެރިޔާ އައިއޭޖީއަށް ރެކޯޑް ފައިދާއެއް

ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި، ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ބައި އަހަރުގެ ފައިދާއެއް ހޯދައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެއާލައިން ގްރޫޕް އައިއޭޖީއިން ބުނީ ލެޝަރ ޓްރެވަލްގައި “ވަރުގަދަ” ރިކަވަރީއެއް ލިބުމުން އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮފިޓްގެ ގޮތުގައި 1.3 ބިލިއަން ޔޫރޯ (1.1 ބިލިއަން ޕައުންޑް) ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ 446 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ގެއްލުމެއް ލިބިފައެވެ.

އައިއޭޖީގެ ޗީފް ލުއިސް ގަލެގޯ ވިދާޅުވީ އެ ޖަމާއަތުގެ އަމާޒަކީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޑިމާންޑް އޮތް މިންވަރަށް އެނބުރި އައުން ކަމަށެވެ. އައިބީރިއާ، އެރް ލިންގަސް އަދި ވޫއެލިންގް ގެ ހިއްސާ އޮންނަ އެ ކުންފުނިން ބުނީ ފޯވާޑް ބުކިންގައި ބަލިކަށިކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް މިވަގުތު ފެނިފައި ނުވި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ތެލުގެ އަގާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ ބޮޑެތި ނުތަނަވަސްކަން ތަކަށް ވިސްނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައިއޭޖީން ބުނީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފްލައިޓް ކެޕޭސިޓީ ވަނީ ޕެންޑެމިކްގެ ކުރިން އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ 94 ޕަސެންޓަށް އަރާފައި ކަމަށެވެ. އެވްރެޖްކޮށް އަގުތައް ގާތްގަނޑަކަށް 9.5 އިންސައްތަ އުފުލިފައިވާއިރު އާމްދަނީ ވަނީ 13.6 ބިލިއަން ޔޫރޯއަށް އަރާފައެވެ.

އައިއޭޖީން ބުނީ އެ ކުންފުންޏަށް “ވަރުގަދަ ލެޝަރ ޓްރެފިކް ރިކަވަރީއެއް” ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ޕްރިމިއަމް ލެޝަރ ޑިމާންޑް “ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ދާ” ކަމަށެވެ.

“ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑް މުޅި ގުރޫޕްގައި ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ، ހާއްސަކޮށް ލެޝަރ ޓްރެވަލްއަށް، ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ފަސިންޖަރުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް މިހާރު ވެސް ބުކް ކުރެވިފައި ވޭ،” ގަލެގޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އައިއޭޖީއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ “އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ކަސްޓަމަރުންގެ ހިދުމަތަށް އަސަރު ކުރަމުންދާ” ކަމަށެވެ.

ފްރާންސްގެ އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ސްޓްރައިކްގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ އެއާލައިންތަކަށް އަސަރު ކުރަމުންދާ އިރު، ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން މަތިންދާބޯޓު ލިބުން މަދުވަމުންދާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އަށް “ހާއްސަކޮށް އަސަރުކުރީ” ލަންޑަން އެކްސްޕޯޒާ އާއި ކޮމްޕްލެކްސް ޝެޑިއުލްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *