Ads by
ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން މުޅިން ހައްލުވާނެ: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު
ޕޮޓޯ: ޕީއެންސީ

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ނިމޭއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މެނިފެސްޓޯ ލޯންޗުކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ގުޅިފަޅާއި އުތުރުތިލަފަޅުގެ އިތުރުން ރަސް މާލެއަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އޮތް ދާއިމީ ހައްލުކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެތަންނަނުން ގޯތި ދިނުމަށްފަހު ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއްގައި ގެދޮރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލުއި ލޯނު ރައްޔިތުންނަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރަން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ ހައްލު ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 100 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން މިދެނީ މާލެއަކު ނުހުންނާނެ ގެދޮރުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވާ އެކަކު ވެސް މި 5 އަހަރު ނިމޭއިރު

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ރޭގެ ޖަލްސާގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދިކޮޅު ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *