Ads by
ޚަބަރު
ޕްރައިމަރީއަކަށް ނުގޮސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް 36 ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓޫނަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް 36 ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އެމްޑީޕީން މިރޭ އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓްއެއްގައި ވާގޮތުން 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތި ލުމުގެ ސަބަބުން މި 36 ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ވަނީ އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައެވެ.

ޓިކެޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި ދާއިރާތައް :

 1. ހިންނަވަރު ދާއިރާ – ޖީހާން މަހުމޫދު
 2. މަކުނުދޫ ދާއިރާ – މުހައްމަދު ރާއީ
 3. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ – އިބްރާހިމް އަލީ ޖަލީލް
 4. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ – ހުސައިން ޝަމީމް
 5. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ – މުހައްމަދު އިބްރާހިމް
 6. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ – މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް
 7. މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ – ލިރުގާމް ވަހީދު
 8. މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާ – އަބްދުﷲ ސިނާން
 9. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ – މުހައްމަދު ފަލާހު
 10. މާފަންނު މެދު ދާއިރާ – އަހުމަދު އާމިރު
 11. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ – ހަސަން އިއާދު ސަލީމް
 12. މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާ – އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
 13. ދިއްގަރު ދާއިރާ – އިކްރާމް ހަސަން
 14. ހޯރަފުށި ދާއިރާ – އަހުމަދު ސަލީމް
 15. އިހަވަންދޫ ދާއިރާ – މުހައްމަދު އާރިފް
 16. މިލަންދާ ދާއިރާ – އަލީ ރިޒާ
 17. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ – ހުސައިން ޒިޔާދު
 18. ފުނަދޫ ދާއިރާ – މުހައްމަދު ޝާހިދު
 19. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ – އަހުމަރު ފާތިހު
 20. ދުވާފަރު ދާއިރާ – އިސްމާއިލް އަހުމަދު
 21. ތުޅާދޫ ދާއިރާ – މުހައްމަދު ޝަފީގު
 22. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ – އަހުމަދު ޒައީމް
 23. ގައްދޫ ދާއިރާ – އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު
 24. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ – ހުސައިން މުހައްމަދު ދީދީ
 25. މާފުށި ދާއިރާ – މުހައްމަދު ލުތުފީ
 26. ތުލުސްދޫ ދާއިރާ – އިބްރާހިމް އަމީރު
 27. މާމިގިލި ދާއިރާ – އަލީ އަމީޒް
 28. މީދޫ ދާއިރާ – އިޔާސް އިސްމާއިލް ލަތީފް
 29. ގުރައިދޫ ދާއިރާ – ހަސަން ޝިނާން
 30. ފޮނަދޫ ދާއިރާ – ހުސައިން އަބޫބަކުރު
 31. ދާންދޫ ދާއިރާ – ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ
 32. ގެމަނަފުށި ދާއިރާ – އަހުމަދު ސައީދު
 33. ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ – ސައްޔާހު ހަލީހް
 34. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ – އަހުމަދު ގައިސް
 35. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ – މުހައްމަދު އަސްލަމް
 36. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ – އިބްރާހިމް ނާޒިލް

ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި ޓިކެޓް ލިބުނު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލު ކުރައްވާ 16 މެންބަރަކު ހިމެނެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ބާއްވާން ވަކި ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *