Ads by
ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ދައުރު މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރާނަން: ހަސީން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރާން ނިންމައި، މިއަދު އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ހިސާން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރެއްވުމަށް އޭނާއަށް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދިން ފުރުސަތަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިސާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރިއްޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ.އާ އެކު ހުންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަމުން, 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތި ނުލާން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަން.

– ހިސާން

އަދި މީގެ އިތުރުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ތުޅާދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރަން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދެއްވި ފުރުސަތަށް ދާއިރާގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުނަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރުއަދާކުރާ ކުރާ ކަމަށާއި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އާއިލާއާއި، ޓީމް މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ސަނީރު6 މަސް ކުރިން

ކުރިމަތިލިޔަކަސްތިދެމަފިރިންދެންނުހޮވޭނެ ތިކަންތިއޮތީ ނިމިފަ ފަސްއަހަރުދެމަފިރިންތިކޭއެއްޗަކުންދެންއުޅޭމމމ

0
0