Ads by
ޚަބަރު
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ހިދުމަތްތެރިން އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމައިފި

އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން އަނބުރާ ހިދުމަތަށް ނުކުތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ހާމަކުރައްވަން އިއްޔަ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަށް ބިނާކޮށް ވަރަށް ފުޅާކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނިންމެވީ މިހާރުން މިހާރަށް ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ޓަކައި، ހާއްސަ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އަވަސް ރެކްރޫމަންޓް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކެބިނެޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން 8 ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދުން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތަށް ވަކި އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ސިވިލް ސާވިސް ގަވައިދުގައި ހިމެނުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ހެލްތު ސެކްޓާތަކުގައި މިސާލަކަށް 4 ގަޑިއިރަށް މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަވެސް އަންނާނެ މީހުން ތިބުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް. މިސާލަކަށް ނަރުހުން. އެހެންވީމަ އެކަން އެކުލަވާލައްވައިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެކަން ކުރިއަތް ގެންދަވާނެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ސާވޭއެއް ވެސް ވަނީ ހައްދަވާފައި.

– ނާޒިމް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ތައުލީމީ ދާއިރާ ފަދަ އިތުރު ދާއިރާތަކުގަައި ވެސް ކުރީގެ ހިދުމަތްތެރިން މަސައްކަތަށް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ދިރާސާއެއް ކޮށް “ހަފުތާ 14” ނިމުމުގެ ކުރިން ކެބިނެޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *