Ads by
ޚަބަރު
އެމްކިއުއޭގެ ސީއީއޯއަކަށް ފިޒާނާ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިތީ (އެމްކިއުއޭ)ގެ ސީއީއޯ އަކަށް މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ހިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކަށް ހެދުމާއި އެ ހިދުމަތްތަކަކީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވޭ ހިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދިގެން އައި މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑް (އެމްއޭބީ) އަކީ މިހާރުގެ އެމްކިއުއޭއެވެ.

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން އިން މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އެކްސް ގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްއެއްގައެވެ.

އެ ޕޯސްޓްގައިވާ ގޮތުގައި ފިޒާނާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާއާއެކު އެމްކިއުއޭގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފައި ޑރ. މަރިޔަމް މާރިޔާއާއެކު އެމްކިއުއޭގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ.

ފިޒާނާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ހިދުމަތްކުރަށްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. އެގޮތުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އިސް މަގާމުތަކެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *