Ads by
ޚަބަރު
އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފްލެޓްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހަވާލު ކުރަން ފަށާނަން: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވީ ވައުދާއި އެއްގޮތަށް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމި ފްލެޓްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހަވާލު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ ގޯތި އަދި ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ހިމެނި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ހޯދައިދީ ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ހަވާލު ކުރުމަކީ ވީ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިހަފްތާއާ އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގޯތި ދީފައިވާ ބައެއް ތަންތަނަކީ ނުހިއްކާ ހުރި ތަންތަން ކަމުން އެތަންތަން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން އެތަންތަން ހިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބިން ހިއްކުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަޔާޒު6 މަސް ކުރިން

ކުރީސަރުކާރުން ނެރުނު ފުލެޓުތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގާ ފުލެޓު ހައްގުނުވާއެތަކެށް ފަރާތެށް ވާހިދު އެލިސްޓަށް ފުލެޓުދީފިނަމަ އިސްކަންދިނުން ހައްގުވާ ފަރާތް ހަމާންތިޒާރު މަގުމަތިވެފަތިބުން އެއީތޯއެއްމެ އިންސާފުވެރިގޮތަކީ އަޅުގަޑަކީ5ކުދިންގޮވައިގެން އެއްމެ 9"10"ކޮޓަރިއެއްގަ މާލޭރައިޔެތެށްގެގޮތުގައި އުޅެމުންދާތާ 30އަހަރަށްވުރެގިނަދުވަސްތަކެށްވެފައިވާ މީހަކީމެވެ ގެދޮރުތިބިމާލޭގަނުއުޅޭމީހުނަށްދކނުންގޯސް

0
0