Ads by
ޚަބަރު
ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް އަދި ރިއެކްސްޕޯޓަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ސަރުކާރުން ޓްރާންސް-ޝިޕްމެންޓް އަދި ރި-އެކްސްޕޯޓަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރޭ މިކަން ހާމަކޮށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސަ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ވެލިއުއެޑް ކުރުމާއި ،ޓްރާންޝިޕްމަންޓް އަދި ރިއެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރިއަށް ހާއްސަކޮށް 100 އިންސައްތަ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

“މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީޒޯން” ގެ ނަމުގައި އުފައްދާ އެކުންފުނި އުފެއްދެވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަކީ މި ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ 14 ހަފުތާ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެކެވެ.

މިކުންފުންޏާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *