Ads by
ޚަބަރު
މާލޭގެ ފެންބޮޑުވުމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނީ އައު ސްޓޯމްވޯޓާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިގެން: ރައީސް

ވިއްސާރާގައި މާލެގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނީ މަގުތައް އަލުން ހަދާ، ފަޅަ ހޮޅިތަކާއެކު ސްޓޯމް ވޯޓާ ނިޒާމެއް އަލުން ގާއިމް ކުރެވިގެން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތައް ލިބުނު ބައެއް ގޭގެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތައް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައިއެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒާއި ނައިބު ރައީސް ހުސައިން ވަނީ މިއަދު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތައް ލިބުނު ބައެއް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެގޭގެ ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

އެސަރަޙައްދުގައި ހުންނަވާ މީޑިޔާއަށް މަޢޫލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ވިސްނާފައި ވަނީ މާލޭގެ ހުރިހާ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކުރާއިރު އަޑީގައި މިހާރަށްވުރެ ވަރުގަދަ ސްޓޯމްވީޓަރ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް މިފަދަ ކަންކަމަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ގެނައުން ކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރައްވައި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި މާލެއާ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ އާންމުންގެ ގެތަކާއި މުދަލާއި ވިޔަފާރިތަކާ އަދި އެނޫންތަންތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަވާނެގޮތަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރައްވާނެކަމުގައި ވެސް ރައީސުް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ފެނުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި އެކިއެކި ޖަމިއްޔާތަކުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މި ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމާއި އެފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ރައީސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *