Ads by
ޚަބަރު
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫޢު ނިންމައި އަންނަ އަހަރު ފަހު ކުއާޓަރުގައި ހުޅުވޭނެ: މުބީން

ހަނިމާދޫ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯރޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމައި އަންނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ހުޅުވޭނެކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އާރްއޭސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު މުބީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވުމަށްފަހު މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓްއެއްގައި މުބީން ވިދާޅުވީ، ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކަމަށެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށް 2024 ގެ ފަހު ކުއާޓާރުގައި ހުޅުވިގެންދާނެ

– މުބީން

މި މަޝްރޫޢު ނިމުމުން އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއާބަސް A320 އާއި ބޮއިން 737 މަރުކާގެ ބޯޓުފަހަރަށް ހަނިމާދޫ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯރޓުން ހިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.

އަދި މެދުއިރުމައްޗާއި ދެކުނު އޭޝިއާ އާއި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ އަދި އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން ސީދާ ފްލައިޓްތައް ހަނިމާދޫ އަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ހަނިމާދޫގައި ވައިގެބަނދަރެއް ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބުދުއްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި 28 އޮކްޓޯބަރު 1990 ގައެވެ. އޭގެފަހުން އެ ވައިގެ ބަނދަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަކަށް ބަދަލުކުރީ 2 ފެބްރުއަރީ 2013 ގައި ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *