Ads by
ޚަބަރު
މީޑިއާ ވިލެޖެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ފެށުމަށް ނިންމަވައިފި

ދައުލަތުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން މީޑިއާ ވިލެޖެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ މީޑިއާ ވިލެޖެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މިގޮތަށް ނިންމެވީ އިއްޔެ ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އިން ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް ވަޒީރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މީޑިއާ ވިލެޖެއް ހެއްދެވުމުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާގެ ވަކި އިންސައްތައެއް މީޑިއާތަކަށް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސް ވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާއެކު އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *