Ads by
ޚަބަރު
ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކް ކުރުމަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެޅި ހުރަހެއް: ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކް ކުރުމަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުން ކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ހަބަރު ގެނެސްދޭ އޮންލައިން ދެ ނޫހެއް ސަރުކާރުން ބްލޮކްކޮށް، އެ އޮންލައިން ނޫސްތަކަށް ނުވަދެވޭގޮތް ހަދާފައިވާތީ އެ ޕާޓީއިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ އަދި އިންޓާނެޓް ސެންސާޝިޕްގެ އަމަލެއްކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ދޭކަމަށް އެ ޕާޓީއިން ބުނެއެވެ. ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއިން ދީފައިވާ ހުރިހާ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމެއްގެ މުލުގައިވާ ބާރެއް ކަމަށް އެ ޕާޓިއިން ބުނެއެވެ.

އަދި އެ ބާރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް އެ ޕާޓީއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަން މުހައްމަދު ޝަހީބު ވިދާޅުވީ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ އެއްވެސް ނޫސް މަޖައްލާއެއް ސަރުކާރުން ބަންދު ކޮށް ނުވަތަ ބްލޮކް ވެސް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ދެމެހެއްޓުން މި ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ޝަހީބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *