Ads by
ދީން
އެކަނިވެރިވެފައިވާ ނިކަމެތި ކުއްޖަކު, ތިމާގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަކީ ހެޔޮކަމާއި ސަވާބު ހުރި ކަމެއް: ޚުތުބާ

އެކަނިވެރިވެފައިވާ ނިކަމެތި ކުއްޖަކު, ތިމާގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަކީ ހެޔޮކަމާއި ސަވާބު ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އެކަނިވެރިކަން އެހުސާސްކުރަން ޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ޔަތީމުހާނާތަކާއި ހިޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެކުދިން ނެރެ, ހެޔޮލަފާ އާއިލާތަކުގެ ކުލުނުވެރިކަމާއި ލޯބީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި އެކުދިން ބޮޑެތިވުމަކީ ކުލުނުވެރިކަމުުގެ ސިފަ ލިބިގެންވާ ހެޔޮލަފާ ސާލިޙު ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެކުދިން ބޮޑުވުމަށް އޮތް ފުރުސަތަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އިސްލާމް ދީނަކީ ރަހުމަތުގެ ދީން ކަމަށާއި މުޖްތަމަޢުން ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާކޮށް, އެކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތަކަށް ހުރަސް އަޅާ މީހުން މަދުން ނަމަވެސް މި މުޖްތަމަޢު ތެރެއިން ފެންނަ ކަމަށާއި ގޭގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ނުވަތަނަ މަންމަގެ އިންތިޒާރުގައި ހުންނަ ކުޑަކުއްޖާ ބޭނުންވާނީއެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ގެއަށް އައިސް އޭނާ އުރާލުމަށް ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ކުއްޖާއަށް އަޑުލައި, ހާނީއްކަކޮށް އުޅޭ ބައްޕައަށް ނުވަތަ މަންމައަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތުގެ ވެއްޓެއްގެ ތެރޭފައު ކުދީން ބޮޑެތިވާނީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ނެތި ކަމަށް ހުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *