Ads by
ޚަބަރު
މެނުއަލްކޮށްވެސް އައިޑީ ކާޑާއި ޕާސްޕޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އަލުން ހަދަނީ

މެނުއަލްކޮށް ޕާސްޕޯޓަށާއި އައިޑީ ކާޑަށް އެދިހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށާދައިވާ ކަމަށް ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ޕާސްޕޯޓާއި އައިޑީކާޑަށް އެދުމާއި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެއްކޮށް ބަދަލުކުރީ ކޮވިޑުގެ ވަބާގެ ދުވަސްވަރު އާންމުންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބަދަލާއި އެކު ދުވަސް ވީ މީހުންނާއި އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައި ކުރަން ނޭންގޭ މީހުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަށްވަނީ އައިސްފައެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަންތަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެއީ ފަސޭހައަކަށް ގެނައި ބަދަލަކަށް ވިޔަސް އެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމަށާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަ ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ކާޑު ނެތުމާއި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެ ހިދުމަތް ދޭން ނޫނީ ހިދުމަތް ލިބިގަންނަން އުނދަގޫވުން، މި ކަހަލަ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ހުރީ. ބައެއް ސާވިސްތައް ބޭނުން ނުކުރައްވާ ރައްޔިތުންނަށް ދަތުތަކެއް ދިމާވޭ

– ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން

އަދި މީގެ އިތުރުން އައީޑީ ކާޑަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށާފައިވާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *