Ads by
ޚަބަރު
ހައި ކޯޓުން އައްމަޓީ ފުރުން މަނާކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު މޫސާ (އައްމަޓީ)ގެ މައްޗަށް ކުރާ ހިޔާނާތުގެ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ހިފަހައްޓާފައިވާ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްލައިފައިވިޔަސް، އޭނާ ފުރުން މަނާކުރަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް، ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ބުނީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ހުކުމް ކުރަންދެން ނުވަތަ ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އައްމަޓީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުން މަނާ ކުރުމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާ ކަމަށެވެ.

ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވެރިޔާ އަޙްމަދު މޫސާ ހައްޔަރުކޮށްގެން މާލެ ގެނެސް މައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ޚިޔާނާތުގެ 42 ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ. އެއީ އޭނާ ޚިޔާނާތްތެރިވި ކޮންމެ މީހެއްގެ ދައުވާ ވަކިވަކިންނެވެ.

އަޙްމަދު މޫސާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް 65 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *