Ads by
ޚަބަރު
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ މަޤާމަށް އިތުރު 13 ބޭފުޅަކު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އިތުރު 13 ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަޤަަމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

މިގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި މަޤާމުތަކަކީ:

 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް – ޝެރީނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު، ސ. މަރަދޫ، ސަނީޑޭލް.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް – ޒިދުނާ އިބްރާހީމް، ސ. ހުޅުދޫ، ޖަމްނާ.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން – ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ، ސ. ފޭދޫ، އީރާނުގެ.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް – މުޙައްމަދު ޛަހީން، ހއ. ކެލާ، އުފަންވެލި.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް – އާމިނަތު ޝިރުނާ، މއ. ދަޑިކޮށީއިރުމަތީގެ.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް – އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު، ގއ. ދެއްވަދޫ، ނާރެސް.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް – އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢުދާން، މ. ޕެޓީބާރޑް.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް – މަރްޔަމް ޢަޛުރާ އަޙްމަދު، މ. ހުކުރަދިގެ.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް – އަޙްމަދު ޢާޠިފް، އއ. ފެރިދޫ، ޝަބްނަމްގެ.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް – ޢާއިޝަތު ޒުހުރުބާނު، ލ. ފޮނަދޫ، ހުރާ.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ – އިބްރާހީމް މިމްރާޙް، ރ. އިންނަމާދޫ، ސީތާ.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް – ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 2345.
 • މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް – މުޙައްމަދު މާހިރު، ގ. ގާކޮށި ފްލެޓް ބީ110
Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *