Ads by
ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް ނިހާން

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރަކަށް އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބުރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ނިހާން އެ މަގާމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ނެގި ވޯޓަކުންނެވެ.

ޖޭޕީގެ ނައިބު ލީޑަރުކަމަށް ނިހާންގެ އިތުރުން ވާދަކުރީ

 • ޓުރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ކުރީގެ ނައިބު އަސްޢަދު ރިޒާ
 • ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު
 • ތަރުޖަމާން ޢަލީ ޞާލިޙް
 • އެޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މިބައްދަލުވުމުގައި އެޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ އެހެން މަގާމަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވެއެވެ. ޖޭޕީގައި 5 ނައިބު ލީޑަރުން ތިއްބަވައެވެ. އޭގެތެރެއިން މިއަދު ވޯޓަށް އެހީ ނައިބު ލީޑަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އިގްބާލް އާދަމް، އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުކަމަށް ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޕާޓީގެ އެކި މަގާމުތަކަށް ހޮވުނު މެންބަރުންނަކީ:

 • ކޮމިޓީ އޮފް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ހުސައިން އަކްޝަރު،
 • އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ރައީސާގެ މަގާމަށް ރީމާ ހުސައިން،
 • ޒުވާނުންގެ ލީގުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ޝުއައިބް ޝިފާޒް ޝަރީފް،
 • ކޮމިޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޗެއާމަނަކަށް މޫސާ މުސްތާޤް،
 • ކޮމިޓީ އޮފް ހެލްތުގެ ޗެއާމަނަކަށް އައިޝަތު ރީޝާ
 • ކޮމިޓީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޗެއާއަކަށް އާއިޝަތު ޝުވޭޒާ
 • ކެމްޕެއިން އެންޑް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް އަބްދުﷲ ނާދިރު
 • ކޮމިޓީ ފޯރ ޑަޔަސްޕޯރާ – އިންޑިއާގެ ޗެއާމަނަކަށް އައިޝަތު އަފްރާ

މީގެ އިތުރުންވެސް، ޖޭޕީގެ ގައުމީ ކޮންފަރެންސުން ހޮވާ 25 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މެމްބަރުންގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަގާމުތަކަށްވެސް މެމްބަރުން ވަނީ އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *