Ads by
ޚަބަރު
29 ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ 29 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަހިރެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 31 ޑިސެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާންކުރި 29 ކޯޓްތަކަކީ

 • ހއ.ކެލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ހއ.ބާރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ހއ.މާރަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ހދ.ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ހދ.ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ށ.މާއުނގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ކ.ދިއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • އއ.ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • އއ.މާޅޮސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • އއ.ފެރިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • އދ.މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ވ.ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ވ.ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ފ.ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ލ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ގދ.ނަޑައްލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ގދ.ފިޔޯރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 • ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *