Ads by
ޚަބަރު
“މަމެންގެ ސަލާމް” 700 ފޯމާާއިއެކު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީއަށް
ޕީއެންސީއަށް އަލަށް ގުޅުނު 700 ފޯމް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން...

އަންނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަބްދުއްސަލާމް މުސާ “މަމެންގެ ސަލާމް” 700 ފޯމް ޕީއެންސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރޭ ޕީއެންސީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަމެންގެ ސަލާމް ޓީމުން ވަނީ ފޯމްތައް ޕާޓީ އޮފީހާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފޯމްތަކާއި ހަވާލުވީ ޕީއެންސީގެ ޗެއަރޕާސަން ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ އެވެ.

ޕީއެންސީއަށް އަލަށް ގުޅުނު 700 ފޯމް ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން..

ފޯމުތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ރޭ “މަމެންގެ ސަލާމް” ޓީމުން ވަނީ ކެންޕެއިންގައި ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ލަވަ “ސަލްޓޭ ހަމަ ސަޅިވާނޭ” ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. މަމެންގެ ސަލާމް ޓީމުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މި ލަވަ ޔޫޓިއުބް އަދި ސަލާމްގެ އޮފިޝަލް ފޭސްބުކް ޕޭޖް “ސަލާމް 2024”އިން ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ.

“އެކި” އިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސަލާމް ވިދާޅުވީ ހިންނަވަރު ދާއިރާ މަޖިލިސް ގޮޑިއަށް ނިކުންނަން ނިންމީ ދާއިރާ އޮތް ނިކަމެތި ހާލު ފެނި އެކަމާ ހިތާމަ ކުރާ ހާލު ދާއިރާއަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށެވެ.

ޤައުމީ ހިދުމަތުގައި 17 އަހަރު ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު މިއަދު މި ނިކުތީ އުފަން ރަށް ޅ.ހިންނަވަރަށް ހިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް. ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަމެންގެ ރަށަށް ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދޭން!

– ޢަބްދުއްސަލާމް މޫސާ

މީގެ އިތުރުން ސަލާމް ވިދާޅުވީ މިފަހަރު މި އަންނަނީ ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ދިވެހީންގެރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރު ހިންނަވަރާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މި ނިކުތީ ދިވެހީންގެރާއްޖެއިން ހިންނަވަރަށް ކުރަހާލި ތަސައްވަރުގައި ކުލަޖައްސާލަދޭން. ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި އެކު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށް!

– ޢަބްދުއްސަލާމް މޫސާ

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޕްރައިމެރީގައި މިހާތަނަށް 5 ބޭފުޅަކު ވާދަކުރުމަށް ވަނީ ފޯމް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެ 5 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅަކީ ޢަބްދުއްސަލާމް މުސާ (ސަލްޓެ) އޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ސަލާމްއަކީ ހިންނަވަރު ރައްޔިތުންނަށް އާ މޫނެއް ނޫނެވެ. އެންމެންނާއި ގުޅޭ ސަލާމް އަކީ ހަގު އުމުރުގެ ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންވެސް ދަންނަ ހިންނަވަރުގެ ލޭ ހިނގާ ހިންނަވަރުގެ ދަރިއެކެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *