Ads by
ޚަބަރު
މި ސަރުކާރަކު މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން އާރުޓީއައި ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު
ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

ސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ރައިޓު ޓް އިންފޮމޭޝަން (އާރުޓީއައި) ހުށައަޅަން ޖެހޭ ހިސާބަށް މިސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އިއްޔެ ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެއްވެސް ކަމެއް ނުފޮރުވާނެކަމަށެވެ.

ތިބޭފުޅުން އެކަހަލަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑަށްވެސް އިޝާރާތެއް ކޮށްލަންވީ. ހަމަ ޔަގީން އެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭނެ ހާލަތެއް ދިމައެއް ނުވާނެ. އާރްޓީއައި ލާންޖެހޭ ހިސާބަކަށް ނުދާނެ.

– ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތެއް ހަމަނުކޮށްފިނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާރުޓީއައި ފޯމު ހުށައަޅައިގެން އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭން އެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރެއެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ދައުލަތުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ވުޒާރާތަކުން ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ނޫސްވެރިން ހޯދަމުން ދިޔައީ އާރުޓީއައި ފޯމު ހުށައަޅައިގެންނެވެ. އަދި ބައެއް މަޢުލޫމާތު އެގޮތަށްވެސް ހާމަނުކުރުމަށް ދައުލަތުން ކޯޓަށްވެސް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން އައީ ދެފުށްފެންނަ ހާމަކަން ބޮޑު ވެރިކަމެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ވަޢުދާއެކުއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާ އިދާރާތަކުން ނޫސްވެރިންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދޭނެކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *