Ads by
ޚަބަރު
ހިސްޓޯވެސް ޕީއެންސީ ދޫކޮށް ޕީއެންއެފް އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ)  ޕީއެންސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުންނާއި ޕާޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ހިސްޓޯ ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ މިހާރު ހިނގަނީ ”ހައްދުންމަތިން“ އަންނަ މީހަކު ޕާޓީ އޮފީސްތެރެއިން އަޑަފިކޮޅު ހިއްޕަވައިގެން ނުކުންނަވައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސްގެ އެންމެހާ މެންބަރުންގެ މޫނަށް ”ހައްޕުނޑު“ ބުރުވުމުގެ ނޭއްގާނީ އުސޫލުން ކަމުގައެވެ.

https://x.com/shifaqmufyd/status/1730155199870931448?s=46&t=18l4yaey6H2JSoG-pGAXeA

ރައީސް ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް އިން މިއަދު ބުނީ ޕީއެންސީން ވަކިވެ، ހިސްޓޯ ޕީއެންއެފްއާ މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.

ޕީއެންސީން ގެންދަނީ އެޕާޓީ ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

އަދި އެއާއިއެކު ޕީއެފްއިން ދަނީ ޕާޓީއަށް މީހުން ވެއދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްގެންދަވަމުންނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ހައްޕުޑުެޭ3 މަސް ކުރިން

ހައްޕުޑަށްވުރެ ެސް މާބާރުގަދަ އެއްޗެއް ބުރުވާލީ، ރޔާމީންގެ ފޮޓޯފުޅު ޖަހައިގެން ރޔާމީންގެ ފުރިހަމަތާއީދާއެކުކަމަށްބުނެ ރައިއްޔަތުންގެ ލޯބި ހޯއްދެވީ އަދި ރައިއްޔަތުންނުކުތީވެސް ހަމަ ރޔާމީންގެ ހައްގުގާ ރޔާމީންގެ ދިފާއުގާ ރޔާމީނަށް ނުހައްގުން ދެމުނދާ އަނިޔާތަކުން މިންޖުކުރަން، ކެންޕިއަންތެރޭގާ ރައިއްޔަތުންއެއްއަޑަކުން ގޮވީވެސް ރޔާމީންދިފާއުގާ ތިބިކަމަށާ ވެރިކަންބަދަލުކުރަން މިނުކުތީ ރޔާމީނަށް ދައުލަތުންދޭ ނުހައްގު އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްކުރަން ކަމަށް، ދެންމިހާރު އެންމެގަދަޔަށް ގޮވާވާހަކައަކީ ކެންޕިއަންތެރޭ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ރޔާމީންގެ ނަމުގާ ހުސްގޮނޑިއެއް އިންވާހަކަ އެ ގޮނޑިއަކީ ހުސްގޮނޑިއެއްނޫން އެ ގޮނޑިއަކީ ބަރުދަންބޮޑު ރަންގޮނޑިއެއް އެއީ ގަުމުގެތަރައްގީއާ ތަމަންދުނު ގައުމުގެ ކުރިމަގު ބަދަލުކޮށްލެއްވި ގަމުގެތާރީޚުގާ ރަންއަކުރުން ފަވާލި ގޮނޑިއެއް، " ދާދިއަވަހަށް ނެތިފަނާވިއަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް ތާއަބަދު ދެމިހުންނަނިވި ހެއޮޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ"

0
0