Ads by
ޚަބަރު
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛

 1.  މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޞާލިޙް ޙުސައިން
 2. މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ ޢަބްދުﷲ
 3. މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މުޙައްމަދު ޢައިޝް
 4.  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، އިބްރާހީމް ޔޫސުފްފުޅު
 5. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މުޙައްމަދު ޔާމީން އަޙްމަދު
 6. މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، އަޙްމަދު ސާލިމް ސަޢީދު
 7. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، އަޙްމަދު ޝާފިޢު
 8. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޙައްމާދު ޢަބްދުލްކަރީމް
 9. މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޙައްވާ ލަޠީފް
 10. މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ސުލްޠާން ރާމިޒް
 11. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، އަޙްމަދު ސާއިދު މުޞްތަފާ
 12. މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޙައްސާނު ޙަމީދު
 13. މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މުޙައްމަދު ރިޝްމީ
 14. މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، އަޙްމަދު ޢާލީ
 15. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޙުސައިން ޝިފާޒް
 16. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ
 17. މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މަލްޝާ ޝަރީފް
 18. މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ޙަސަން
 19. މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، އާމިނަތު ނަދާ މުޙައްމަދު
 20. މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޛޫޝާން ކަމާލުއްދީން
 21. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މުޙައްމަދު ޢަވާދު އަޔާޟު
 22. މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޙައްސާނު މުޙައްމަދު
 23. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ފާޠިމަތު ފަޒުލާ ރަޝީދު
 24. މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހިސާން ޢަލީ އަޙްސަން
 25. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، އާމިނަތު ޝަޖަން
 26. މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު މަގާމަށް، ފާޠިމަތު އިފާޝާ

މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް މި ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފައިވާއިރު ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި 22 ވަޒީރުން ތިއްބަވައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *