Ads by
ޚަބަރު
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަގާމަށާއި, ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އިތުރު 11 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކޮށްފި

ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަޤާމަށް، މއ. ނައިލޯނުގެ، ޢަލީ ޝަރީފް ޢައްޔަނުކުރައްވައި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. އެބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފައި ވަނީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި މަޤާމުތަކަކީ:

 1. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ – ހ.ނީވްވިލާ، އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު
 2. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް – ޏ.ފުވައްމުލައް ދަނޑިމަގު. ނެރުޅު، މުޙައްމަދު ޠާރިޤް އަޙްމަދު
 3. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް – ގދ.މަޑަވެލި، ކިނާރާ، ޑރ.ޢަމްޒަތު އަޙްމަދު
 4. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން – ހ.ނޫމުތީ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް
 5. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް – ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބްލޫހެވަން، މުޙައްމަދު ޝަހުރުއްޛިޔާދު
 6. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް – މ.ޒޭވަރު، މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު
 7. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް – ތ.ހިރިލަންދޫ، ލިލީގެ، ޑރ.ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަން
 8. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް – ގ.ގްރީންބީންސް، ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު
 9. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް – ހއ.އިހަވަންދޫ، ވައިޖެހޭގެ، އަޙްމަދު ޝަފީޢު
 10. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް – ހ.ކިސްތީ، އަޙްމަދު މުނާޒު
 11. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސް – ހ.ނޫމުތީ، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *